La teoria sociocultural de Vygotsky: Com la podem aplicar a classe?
30 de juny de 2022
Qui és Lev Vygotsky?

Vygotsky és un dels grans teòrics de l’educació del segle XX. Les seves aportacions han impactat en els nostres models d’educació actuals, i de les seves teories s’han desprès múltiples concepcions aplicades a la pedagogia d’avui dia.

La teoria sociocultural de Vygotsky cerca posar les bases de com l’aprenentatge es construeix de mica en mica durant els primers anys, i amb ajuda del context social dels més petits.

 

Què és la teoría sociocultural de Vygotsky?

La teoria de Vygotsky ens fa veure com l’aprenentatge es construeix de mica en mica durant els primers anys i amb ajuda del context social del nen. Lev Vygotsky sostenia que els nens desenvolupen de mica en mica el seu aprenentatge mitjançant la interacció social: adquireixen noves i millors habilitats, així com el procés lògic de la seva immersió a un mode de vida rutinari i familiar.

Així mateix, aquesta teoria sociocultural del desenvolupament cognitiu s’enfoca no només en com els adults i els companys, mitjançant un treball col·laboratiu, influeixen en l’aprenentatge individual, sinó també en com les creences i les actituds culturals impacten en la manera de dur a terme la instrucció i aprenentatge.

Segons Vygotsky, els nens tenen encara per endavant un llarg període de desenvolupament a nivell cerebral. A més, cada cultura proporciona allò que ell va anomenar eines d’adaptació intel·lectual. Aquestes eines permeten als nens fer servir les seves habilitats mentals bàsiques de manera sensible a la cultura en què creixen.

 

 

Què és la Zona de Desenvolupament Proximal (ZDP)?

Vigotsky va crear tres zones de desenvolupament: la zona de desenvolupament real, que representa les habilitats actuals de l’alumnat, la zona de desenvolupament proximal on es troba l’alumnat en procés de formació i la zona de desenvolupament potencial, que seria el nivell que pot arribar a assolir el nen amb lajuda duna persona.

La zona de desenvolupament proper es refereix a l’espai que hi ha entre el desenvolupament psíquic actual de la persona, és a dir, les habilitats que ja posseeix el nen i el seu desenvolupament potencial (cosa que pot arribar a aprendre mitjançant una guia). Per aquesta raó és un concepte molt important per a l’educació en tots els nivells d’ensenyament.

És a dir, segons Vygotsky, el paper dels adults o dels companys més avançats és el de suport, direcció i organització de l’aprenentatge del menor, en el pas previ que ell pugui ser capaç de dominar aquestes facetes, interioritzant les estructures conductuals i cognoscitives que exigeix l’activitat.

Aquesta orientació resulta més efectiva per oferir una ajuda als petits perquè creuin la zona de desenvolupament proximal (ZDP), que podríem entendre com la bretxa entre allò que ja són capaços de fer i allò que encara no poden aconseguir per si sols.

 

 

Com podem aplicar-la a classe?

Vigotsky creia que els nens aprenen de manera més eficient en un entorn social. És per això que aprendre a fer servir la teoria del desenvolupament social en una classe pot ajudar el teu alumnat a entendre les idees més ràpidament.

Alhora, la interacció social per a Lev juga un paper integral en l’aprenentatge i promou un estil d’ensenyament recíproc. És per aquest motiu que avui us volem donar algun consell per poder aplicar aquesta teoria a classe.

El nostre principal consell és que deixis que els alumnes siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge: Dissenya activitats en què no estiguis tot el temps al capdavant de la classe, és a dir, planteja més preguntes que respostes.

  • estableix activitats i jocs que estimulin la zona de desenvolupament proper de l’alumnat
  • estructura les activitats per nivells de dificultat durant el procés d’aprenentatge
  • aposta per un treball col·laboratiu més que un individual
  • implementa activitats lúdiques que facilitin la interacció social.

 

Additio App, la plataforma de gestió escolar, avaluació i comunicació que t’ajuda a posar a l’alumnat en el centre de l’aprenentatge.

Amb Additio App, pots realitzar una avaluació competencial, que posi a l’alumnat en el centre de l’aprenentatge, mantenint-lo informat sobre la seva evolució i ajudant-lo a detectar àrees de millora i punts forts.

Més de 150 funcionalitats t’acompanyen per a millorar el teu ensenyament i l’aprenentatge de l’alumnat. Pots provar l’eina de manera gratuïta amb el pla Additio Starter, amb el qual tindràs accés a la major part de funcionalitats, i comprovar que la plataforma s’ajusta realment a les teves necessitats.

Entrades relacionades
Avaluació tradicional o avaluació competencial?
Com treballar l’atenció a la diversitat a l’aula
Els escacs com a eina educativa
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up