Avaluació tradicional o avaluació competencial?
29 d'abril de 2022

Avaluar significa valorar el treball realitzat, com per exemple, el treball a classe. En aquest sentit, l’avaluació educativa és un procés en què es formulen judicis que caldrà emetre perquè tingui lloc aquesta educació. Però per això, és a dir, per poder formular un judici amb coherència, cal una feina prèvia d’obtenció de la informació.

Per tant, podríem dir que l’avaluació resultaria el procés d’obtenció de la informació i del seu propi ús per poder formular judicis que s’utilitzin per poder prendre decisions.

Dins l’àmbit de l’educació, l’avaluació sempre ha estat una peça clau per assegurar un desenvolupament i evolució correctes de l’alumnat. Amb els anys, aquesta ha anat evolucionant i s’ha passat d’una avaluació estrictament quantitativa on l’important era el resultat numèric final, a una avaluació més completa i qualitativa, on l’objectiu no és el valor numèric, sinó l’aprenentatge global obtingut , establint punts de partida i de millora.

Avaluació tradicional vs. avaluació competencial: principals trets
Quan parlem sobre avaluació tradicional, ens referim a aquella en què els paràmetres s’estableixen per part del professor, assignant únicament notes quantitatives, sense tenir en compte criteris acadèmics o professionals.

A més, l’avaluació tradicional està més centrada en els errors que en els èxits, per petits que siguin. En aquest sentit, aquest mètode d‟avaluació tendeix a conduir al procés educatiu a la rutina escolar ial‟ús de les mesures coercitives, per tant obstaculitza la recerca del pensament crític i creatiu i fa molt més pesat l‟aprenentatge per a l’alumnat.

Per contra, l’avaluació competencial és aquella que, partint d’una base d’aprenentatge i de millora, té en compte tot el procés d’acompliment que l’alumnat segueix per aconseguir uns objectius marcats.

L’avaluació competencial es centra en l’automillorament, permetent així l’alumnat a cometre errors i aprendre’n d’ells, entenent així que no és un problema equivocar-se, aprenent de l’error i investigant-ne la millora. És a dir, es tenen en compte els errors i es fan servir com a font d’aprenentatge i millora, una cosa molt important per a l’alumnat.

En resum, mentre que l’avaluació tradicional s’ocupa de mesurar-ne el contingut i la quantitat seguint unes pautes, l’avaluació competencial s’interessa per expressar la qualitat d’aquest contingut.

 

La rúbrica: la principal eina de l’avaluació competencial
Les rúbriques són un conjunt d’ítems relacionats entre si per poder avaluar l’adquisició dels objectius d’aprenentatge definits. És una eina de qualificació molt usada i sobretot recomanada, especialment per dur a terme coavaluacions i autoavaluacions, poguent avaluar així des de l’aspecte més objectiu al més subjectiu.

En línies generals, la rúbrica permet una major implicació de l’alumnat ja que prenen més consciència de la seva avaluació i el perquè de la seva puntuació a cada ítem ja que aquest queda clarament justificat.

A més, un altre aspecte positiu de les rúbriques és la capacitat de vincular criteris d’avaluació i competències o dimensions, així desgranem encara més l’avaluació aprofundint en aspectes més detallats.

 

Com ajuda l’autoavaluació i la coavaluació a l’aprenentatge?
L’autoavaluació és molt útil per desenvolupar la capacitat de resoldre problemes i estimular la consciència crítica i l’autocrítica. En aquest sentit, no es tracta d’una simple verificació d’un coneixement, sinó que va un pas més enllà, és a dir, és apropar-se a conèixer, implícit en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Actualment, l’autoavaluació és un dels millors treballs d’ensenyament que es pot treballar amb els alumnes perquè aprenguin dels errors comesos entenent així que no es tracta d’un error negatiu com a tal, sinó d’un simple pas en el procés d’aprenentatge , volent millorar dia a dia i sobretot, entendre el perquè de cada fallada.

Avui dia l’ensenyament no és només l’acció de comunicar, sinó que també representa una orientació a l’alumnat a trobar-se amb la possibilitat de ser autònom i saber fonamentar una argumentació en el desenvolupament del seu pensament crític.

Recorda que des d’Additio, podràs crear tant una autoavaluació com una coavaluació fent clic sobre la icona de + per crear una columna nova amb el botó dret del ratolí, i el sistema t’oferirà les dues opcions. Només hauràs de seguir els passos per configurar l’activitat i, amb un sol clic, enviar-la al teu alumnat!

 

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up