Estacions d’aprenentatge a classe
10 d'agost de 2022

Què són les estacions d’aprenentatge?

Les estacions d’aprenentatge són una metodologia activa que consisteix a treballar una unitat didàctica, contingut o part d’un contingut amb diferents activitats. És a dir: dividir-la en diferents parts perquè l’alumnat les pugui treballar a nivell individual o grupal. És un circuit d’aprenentatge on van aprenent i interioritzant continguts diferents però relacionats entre si.

Les estacions d’aprenentatge sorgeixen com a resposta a la necessitat de l’alumnat de prendre decisions i sentir-se lliure en la realització dels aprenentatges. La teoria de les intel·ligències múltiples Gardner (1998) defensa que la vida humana requereix el desenvolupament de diversos tipus d’intel·ligència, entesa com a “capacitat de solucionar problemes o elaborar béns valuosos”.

En aquestes estacions, s’ofereix a l’alumnat l’oportunitat de brillar i deixar anar la seva creativitat i imaginació, alhora que la possibilitat de brillar, sentir-se important i reforçar la seva autoestima a través d’activitats que el motiven.

Com aplicar aquesta metodologia a l’aula?

A nivell individual: si si treballem amb grups reduïts, ens podem permetre el luxe de treballar certs aspectes de forma individual.

A nivel grupal: això afavoreix l’aprenentatge cooperatiu. A més, podem anar combinant els grups, afavorint la cohesió grupal i un clima de confiança que afavoreix l’aprenentatge.

A l’hora d’aplicar-la a classe, tenim varies opcions que ens poden ser útils, tant si es treballa individualment com grupalment.

La primera opció és utilitzar aquesta forma d’aprenentatge per analitzar els coneixements previs que té el nostre alumnat sobre una unitat. Presentem diferents continguts a les diferents estacions d’aprenentatge, de manera que ens permeti obtenir informació del nivell de cadascun.

La segona opció que us proposem per aplicar aquesta metodologia és com a forma d’avaluació. Es pot realitzar de la mateixa manera que a l’apartat anterior però aquesta vegada com a substitut d’un examen tradicional. Aplicar-ho així sol disminuir els nivells d’estrès de l’alumnat.
Com a mètode de repàs abans duna prova. Ens permet obtenir informació sobre els aspectes que no s’han comprès bé i que cal repassar abans de l’examen.

Finalment, com a forma de consolidar els continguts que s’han presentat en una classe, de manera que puguem comprovar si tot el que s’ha donat aquell dia s’ha comprès adequadament o si hi ha dubtes que no estan resolts.

Cas pràctic d’estació d’aprenentatge per fer servir a classe

Per entendre-ho millor us donem un exemple que podeu fer servir a classe: imagina que estem treballant sobre els animals a classe d’anglès per a alumnes de primària. Durant una sessió, organitzarem 4 grups a classe i 4 estacions d’aprenentatge diferents:

  1. La primera serà per al vocabulari, per exemple els animals de la jungla.
  2. La següent estació serà per a la gramàtica, on podem treballar verbs de moviment, els sons que fan els animals, o les activitats que fan.
  3. Una tercera per al speaking, on l’alumnat pot, per exemple, explicar experiències pròpies amb aquests animals.
  4. La última ens pot servir per poder posar en pràctica la competència digital. Un joc digital a tablets, etc.

Cadascun dels grups desenvoluparà una de les estacions durant un temps limitat. Per exemple: el grup 1 anirà a la tasca del vocabulari, el grup 2 a la gramàtica, etc. Quan acabi el temps establert, els grups es mouran a una altra estació diferent de la que han estat, rotant així per poder treballar totes les àrees.

Beneficis principals de les estacions d’aprenentatge

Observació i individualització. Aquestes activitats permeten al professorat observar els processos d’aprenentatge, les reaccions, les relacions entre alumnat i els seus punts forts i febles, pensant eines o recursos per guiar el seu aprenentatge i ajudar-los a aconseguir els objectius proposats.

Cooperació. Fomenta la cooperació entre l’alumnat, aprenent i ajudant-se els uns als altres. A cada estació hi ha un grup que, encara que estiguin fent una tasca individual, s’han d’ajudar i intentar que tots i totes completin la tasca proposada.

Treball de diferents continguts o competències. El treball per estacions ens brinda la possibilitat de desenvolupar diferents continguts i competències a la mateixa sessió, enfocant la nostra atenció cada vegada en una.

Flexibilitat. Les estacions doten moltíssima flexibilitat al procés d’ensenyament i aprenentatge. Que a les estacions tinguin diferents propostes (o que ells facin les seves pròpies), que decideixin quan canviar i què dedicar cada part del dia a l’escola, fa que l’aprenentatge en estacions d’aprenentatge de circuit obert sigui completament flexible.

Augmenta la motivació. La possibilitat d’escollir, canviar, descansar, seguir i sentir-se responsables de l’aprenentatge i del que fan, incrementa molt les ganes i la motivació per afrontar l’aprenentatge.

Entrades relacionades
Avaluació tradicional o avaluació competencial?
Com treballar l’atenció a la diversitat a l’aula
Els escacs com a eina educativa
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up