Hort escolar com a eina didàctica
3 de març de 2021
Hort escolar per l’avaluació competencial 

La construcció d’un hort escolar és una iniciativa cada cop més utilitzada als centres educatius, i no és per menys! Aquesta eina didàctica permet posar en pràctica un gran nombre de competències i disciplines al mateix temps.  

Els nostres alumnes descobreixen el seu entorn a partir de l’ús dels cinc sentits: oloren, toquen, observen, proven i escolten l’hort. L’experimentació mitjançant els cinc sentits ajuda al nostre alumnat a aprendre amb molta més facilitat. 

Aprenentatge transversal:

Els horts escolars són una eina perfecta d’aprenentatge transversal. Permeten treballar coneixements i habilitats de molts àmbits i involucrar valors als alumnes mentre gaudeixen. 

Un hort pot servir-nos com un suport per l’estudi de les ciències naturals, aprendre el cicle de vida dels vegetals, tipus de vegetals que plantem i molt més.

També les matemàtiques poden ser un altre àmbit d’estudi a l’hort, poden servir-nos per repassar amb tots els alumnes; els més petits, per exemple, números i colors, o per aprendre els noms de les hortalisses amb altres idiomes. Pels més grans, l’hort és una eina perfecta per treballar qüestions bàsiques de geometria o economia 

A més, inculca valors com el reciclatge; aprendre com utilitzar les restes orgàniques del menjador de l’escola i les restes de les podes del jardí per elaborar abono o desenvolupar altres habilitats com el treball en equip; seleccionar els cultius, planificar les activitats necessàries per complir un objectiu i coordinar-se sobre el terreny per dur-les a terme. 

També habilitats motrius; cultivar hortalisses requereix utilitzar les mans per remoure la terra, així com utilitzar instruments: des de les pales, les regadores o les taules de subjecció perquè la planta creixi recta.

Treball competencial: 

L’hort escolar pot ser beneficios per treballar totes les competències, mirem els exemples: 

 • Competència matemàtica: Per mitjà del comptatge, les classificacions i la resolució de petits problemes.
 • Competància lingüística: S’utilitza el llenguatge a l’hora de fer els intercanvis. Per mitjà de la interacció, el diàleg, l’expressió d’idees, l’argumentació, la comparació, etc.
 • Coneixement i interacció amb el món físic: És present en tot moment, ja que interaccionen amb la resta dels seus companys. S’han realitzat activitats en el mitjà que els envoltava, on han d’interactuar per a prendre decisions.
 • Informació i competència digital: Poden opinar arribant a tenir una actitud crítica i es poden utilitzar mitjans tecnològics com la pissarra digital o l’ordinador. Per mitjà de la cerca, l’obtenció, el processament i la comunicació d’informació.
 • Competència social i ciutadana: S’augmentaran les habilitats per a comunicar-se en diferents contextos. En gairebé totes les tasques que s’han plantejat es treballa en equip per a realitzar observacions, hipòtesis, debats, prendre decisions, etc. També, s’inclou a la família i a professionals perquè els nens vagin interaccionant i aprenent a conviure amb persones del seu entorn.
 • Competència cultural i artística: Es poden realitzar cartells per a col·locar-los per la “botiga” i conèixer elements comestibles típics. Es creen registres per mitjà de dibuixos i altres tècniques i, es plantegen activitats per a conèixer el seu entorn i els productes típics.
 • Competència d’Aprendre a aprendre: Es treballen capacitats com l’atenció, la concentració, l’expressió artística, etc. Conforme vagin realitzant les activitats aniran construint els seus propis esquemes mentals, cada vegada de manera més eficaç i autònoma.
 • Autonomia i iniciativa personal: Es poden practicar habilitats per al diàleg i la convivència en la vida quotidiana. A poc a poc aniran desenvolupant confiança en si mateixos i el sentit crític.

Coneixements que podem aconseguir: 

Enumerem alguns dels coneixements que podem aconseguir que els alumnes adquireixin amb l’hort escolar:Conciencia ambiental con el cuidado y respeto del entorno natural

 • Consciència ambiental amb la cura i respecte de l’entorn natural
 • Experimentar i aprendre de l’entorn natural i social.
 • Inculcar els valors de l’agricultura ecològica per a obtenir aliments.
 • Fomentar el consum de verdures i fruites i afavorir l’alimentació saludable i equilibrada.
 • Afavorir la iniciativa a través de la planificació i organització de les tasques de l’hort.
 • Promoure l’ús responsable dels recursos naturals.
 • Fomentar actituds cooperatives compartint i organitzant el treball a realitzar.
 • Impulsar valors com la paciència, la responsabilitat, el compromís, l’autonomia
 • Connectar l’escola amb el món
 • Fomentar la participació de les famílies.
 • Abordar el currículum de manera pràctica i vivencial

 

Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up