El perfil de sortida de l’alumnat
31 d'agost de 2022

El perfil de sortida ens dibuixa el tipus de perfil a nivell social que volem contribuir a desenvolupar a través de l’educació mitjançant les etapes d’educació obligatòria i secundària, per així aconseguir construir el tipus de societat que desitgem.

És a dir, és la matriu que cohesiona i cap on convergeixen les diferents etapes i modalitats que constitueixen la formació bàsica del sistema educatiu. Es coneix com l’element que ha de fonamentar les decisions curriculars, les estratègies i les orientacions metodològiques en la pràctica lectiva i l’element de referència per a l’avaluació interna i externa dels aprenentatges de l’alumnat.

Què és un perfil competencial?

La idea del perfil de sortida es basa en un perfil competencial, és a dir, una sèrie de competències que s’adquireixen en el moment de finalització (sortida) d’una etapa.

Cal destacar que aquest és un perfil únic i ha de ser el mateix per a tot el territori nacional. Aquest perfil parteix d’una visió estructural i funcional de les competències clau, l’adquisició de les quals per part de l’alumnat es considera indispensable per al desenvolupament personal, per resoldre situacions i problemes dels diferents àmbits de la seva vida i fins i tot per crear noves oportunitats de millora.

La referència utilitzada en primera instància per a la seva identificació és el marc europeu de les competències clau per a l’aprenentatge permanent recollides a la Recomanació del Consell de la Unió Europea del 22 de maig de 2018. Són les vuit competències que totes les persones necessiten adquirir per a la seva “realització i desenvolupament” al món actual: competència en lectoescriptura; competència multilingüe; competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria; competència digital; competència personal, social i d’aprendre a aprendre; competència ciutadana; competència emprenedora, i competència en consciència i expressió culturals.

Com ho aconseguim?

La vinculació entre competències clau i reptes del segle XXI és la que donarà sentit als aprenentatges, en apropar l’escola a situacions, qüestions i problemes reals de la vida quotidiana, cosa que, alhora, proporcionarà el punt de suport necessari per afavorir situacions daprenentatge significatives i rellevants, tant per a l’alumnat com per al personal docent. Es vol garantir que tot l’alumnat que superi amb èxit l’ensenyament bàsic i, per tant, assoleixi el perfil de sortida sàpiga activar els aprenentatges adquirits per respondre als reptes principals als quals haurà de fer front al llarg de la seva vida.

La transversalitat és una condició inherent al perfil de sortida, en el sentit que tots els aprenentatges contribueixen a la seva consecució. De la mateixa manera, l’adquisició de cadascuna de les competències clau contribueix a l’adquisició de totes les altres. No hi ha jerarquia entre elles, ni es pot establir una correspondència exclusiva amb una única àrea, àmbit o matèria, sinó que totes es concreten en els aprenentatges de les diferents àrees, àmbits o matèries i, alhora, s’adquireixen i desenvolupen a partir de els aprenentatges que es produeixen en el seu conjunt.

Quins són aquests reptes?

  • Desenvolupar una actitud responsable a partir de la presa de consciència de la degradació del medi ambient i del maltractament animal basada en el coneixement de les causes que els provoquen, agreugen o milloren, des d’una visió sistèmica, tant local com global.
  • Identificar els diferents aspectes relacionats amb el consum responsable, valorant-ne les repercussions sobre el bé individual i el comú, jutjant críticament les necessitats i els excessos i exercint un control social davant la vulneració dels seus drets.
  • Desenvolupar estils de vida saludable a partir de la comprensió del funcionament de l’organisme i la reflexió crítica sobre els factors interns i externs que hi incideixen, assumint la responsabilitat personal i social en la cura pròpia i en la cura de les altres persones, així com en la promoció de la salut pública.
  • Desenvolupar un esperit crític, empàtic i proactiu per detectar situacions d’inequitat i d’exclusió a partir de la comprensió de les causes complexes que les originen.
  • Entendre els conflictes com a elements connaturals a la vida en societat que cal resoldre de manera pacífica.
  • Analitzar de manera crítica i aprofitar les oportunitats de tota mena que ofereix la societat actual, en particular les de la cultura a l’era digital, avaluant-ne els beneficis i els riscos i fent-ne un ús ètic i responsable que contribueixi a la millora de la qualitat de vida personal i col·lectiva.
  • Acceptar la incertesa com una oportunitat per articular respostes més creatives, aprenent a manejar l’ansietat que pot comportar.
  • Cooperar i conviure en societats obertes i canviants, valorant la diversitat personal i cultural com a font de riquesa i interessant-se per altres llengües i cultures.
  • Sentir-se part d’un projecte col·lectiu, tant a nivell local com global, desenvolupant empatia i generositat.
  • Desenvolupar les habilitats que li permetin seguir aprenent al llarg de la vida, des de la confiança en el coneixement com a motor del desenvolupament i la valoració crítica dels riscos i beneficis d’aquest últim.
Fed UE
Didactic Labs, en el marc del Programa d'Iniciació a l'exportació de l'ICEX, ha comptat amb el suport de l'ICEX i el cofinançament del fons Europeu FEDER, per contribuir al desenvolupament internacional de l'empresa i del seu entorn.
Logos footer
Go up